انجمن علمی اپتومتری ایران
... |     تبریک انتصاب دکتر مسعود خرمی نژاد به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران : همکار فرهیخته و دانشمند ، جناب دکتر مسعود خرمی نژاد، انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ... |     تبریک انتصاب دکتر مسعود خرمی نژاد به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران : همکار فرهیخته و دانشمند ، جناب دکتر مسعود خرمی نژاد، انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ... |     تبریک انتصاب دکتر مسعود خرمی نژاد به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران : همکار فرهیخته و دانشمند ، جناب دکتر مسعود خرمی نژاد، انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ... |     پیام‌تبریک رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران به مناسبت برگزیده شدن جناب آقای علی اکبر شفیعی به عنوان دبیر کل انجمن منطقه مدیترانه شرقی (امکو) . : پیام‌تبریک رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران به مناسبت برگزیده شدن جناب آقای علی اکبر شفیعی به عنوان دبیر کل انجمن ... |     تبریک انتخاب اپتومتریست علی اکبر شفیعی به دبیر کلی انجمن اپتومتری مدیترانه شرقی : جناب استاد؛ علی اکبر شفیعی، بدینوسیله انتخاب شایسته شما به سمت دبیرکلی انجمن اپتومتری مدیترانه شرقی (EMCO) را خدمت